Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015 r. poz. 2334) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia, statut Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z siedzibą w Błażowej, po jego wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Statut Celowego Związku Gmin "Eko-Logiczni"