Organami Związku są:

  • Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
    W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących
    w Związku oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez Rady Gmin.
  • Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku, składającym się z pięciu członków: Przewodniczącego Zarządu, zastępcy Przewodniczącego Zarządu i trzech Członków Zarządu.
  • Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zgromadzenia Związku. Składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie spośród jego członków, w tym Przewodniczący Komisji, zastępca Przewodniczącego oraz członek Komisji.

Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia Biuro Związku.